අනුරාධ ගේ හෙළ පැදි හැඩසවනය

අංක වමින් දකුණින්
යතුරුලියුමහැඩසැවුම
නිදනස

© 2008 අනුරාධ රත්නවීර